Avtalevilkår Norske Fiskeproteiner AS

Om oss

Norske Fiskeproteiner distribueres av Norske Fiskeproteiner AS, Nordstrandveien 5, 1170 Oslo, Org.nr. 918 392 327, www.norskefiskeproteiner.no, og er avtaleansvarlig overfor abonnenter av Norske Fiskeproteiner.

Abonnement

Norske Fiskeproteiner distribueres gjennom løpende abonnement på månedlig/flermånedlig basis direkte i din postkasse. Første forsendelse mottas 14 dager, eller i månedsskiftet etter bestilling, og videre månedsfrekvens følger av din avtale. Abonnement på Norske Fiskeproteiner genererer ikke noen form for kjøpsforpliktelser og er uten bindingstid.

Abonnementet kan sies opp fortløpende og stanses umiddelbart med virkning fra neste utsendelse.
Månedlige abonnement (forsendelse én gang i måneden): Ved oppsigelse mottatt senere enn 7 dager før dato for neste utsendelse blir abonnementet først stoppet påfølgende måned.
Flermånedlige abonnement (doble forsendelser, annenhver måned): Ved oppsigelse mottatt senere enn utløpet av forfallsdato på siste mottatte faktura, blir abonnementet først stoppet etter neste forsendelse.
Endringer av produkt, leveringsform og distribusjonsfrekvens kan forekomme, og abonnenter vil bli varslet før endringene evt. trer i kraft.
Ved forekomst av manglende kredittverdighet, svindelforsøk eller annen saklig grunn kan abonnementet sies opp eller nektes iverksatt fra distributørens side.
Oppsigelse av abonnementet, eller midlertidig terminering, kan avtales gjennom henvendelse til epost: post@norskefiskeproteiner.no.

Priser og betingelser

Månedlig kostnad for Norske Fiskeproteiner er kr. 289,- inkl. mva. I tillegg kommer porto/ekspedisjonsgebyr på kr. 39,- inkl. mva. for fremsendelse med Posten Norge. For flermånedlige abonnement gjelder priser i henhold til avtale/kampanje/rabatter. Abonnementet kan utvides med flere enheter hvor prisen vil øke tilsvarende. Tilsvarende også for porto. Varsel om evt. prisendringer vil bli varslet minst 2 mnd. før prisendring trer i kraft.

Betaling

Betaling skjer i henhold til faktura som medfølger hver forsendelse. Betalingsfrist er minimum 14 dager etter abonnenten har mottatt forsendelsen og i henhold til forfallsdato på faktura. Kid-nr. skal alltid brukes.

Faktura

Sendes samen med forsendelsen og fungerer også som ordrebekreftelse. Betalingsfrist skal skje i henhold til forfallsdato. Ved manglende betaling påløper purregebyr, renter og evt. inkasso og inndrivelseskostnader i henhold til offisielle satser. Faktura og betalingsoppfølging er overdratt til SVEA Finans som vil følge opp evt. manglende innbetaling.

Angre- og returrett

Som abonnent er du beskyttet av Angrerettloven, og hvor du har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar din første forsendelse. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det sammen med utfylt angrerettskjema. Angrerett gjelder kun for første forsendelse, og kan ikke benyttes etter at abonnementet er begynt å løpe med andre forsendelse. Abonnenten er selv ansvarlig for retur-kostnadene. Merk at Norske Fiskeproteiner er karakterisert som næringsmiddel/matvare og skal behandles deretter. Varer som returneres utenfor gyldig angrefrist, eller pga. manglende avtalt reklamasjon, blir ilagt et returgebyr på kr. 135,- Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet som følger første forsendelse.

Reklamasjon

Norske Fiskeproteiner innrømmer full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for mangler som fremkommer ved varens mottakelse. Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt, og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du kontakte post@norskefiskeproteiner.no.

Personopplysninger

Alle personopplysninger behandles i henhold til Personopplysningsloven. Lagring av persondata har til den hensikt å lagre opplysninger for å ivareta og administrere kundeforholdet, herunder kunne informere om produkter og tjenester fra Norske Fiskeproteiner As og nære samarbeidspartnere. Distributør vil kunne benytte seg av alle kommunikasjonsformer for å informere og markedsføre våre produkter.

Verneting og ansvarsbegrensninger

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler. Norske Fiskeproteiner AS tar forbehold på levering grunnet forhold som oppstår, og er utenfor Norske Fiskeproteiner AS kontroll. Videre tas forbehold gjeldende for forandringer i MVA-sats og andre offentlige avgiftsendringer.

Bestill abonnement

Antall stk

Ring for info eller bestilling 930 15 333