Helsedirektoratets dokumentasjon av verdien av å spise fisk

Helsedirektoratets dokumentasjon av verdien av å spise fisk

I Helsedirektoratets «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer» har fisk og sjømat en sentral plass. Kostrådene bygger på internasjonale studier, og sammenfaller med WHO’s anbefalinger. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/400/Kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag-IS-1881.pdf.

- En metaanalyse av 13 prospektive studier av sammenhengen mellom inntak av fisk og dødelighet av hjerteinfarkt, viste at de som spiser fisk 1 gang per uke, 2-4 ganger per uke, eller mer enn 4 ganger per uke, hadde henholdsvis 15 %, 23 % og 38 % lavere dødelighet av hjerteinfarkt enn de som spiste fisk mindre enn 1 gang per uke.

- En metaanalyse av 8 prospektive studier viste at de som spiste fisk 1 gang per uke, 2-4 ganger per uke eller mer enn 4 ganger per uke, - hadde henholdsvis 13 %, 18 % og 31 % lavere risiko for slag enn de som spiste fisk mindre enn 1 gang per måned. En rapport fra Harvard Center for Risk Analysis konkluderer med at de som spiser fisk har 12 % lavere risiko for slag enn de som ikke spiser fisk.

Med Norske Fiskeproteiner får du tilførsel av ren villfanget hvitfisk hver dag. Dette gir god helseeffekt på både kort og lang sikt.

- En rapport fra Harvard Center for Risk Analysis konkluderer at et begrenset inntak fisk (1 porsjon per uke) reduserer risiko for koronar død med 17 % sammenlignet med de som ikke spiser fisk. For hver ekstra porsjon med fisk minsket risikoen med ytterligere 3,9 %.

- Vitenskapskomiteen for mattrygghet i Norge, samt Livsmedelsverket i Sverige, konkluderer med at inntak av fisk og fiskefett reduserer risiko for død av hjerte- og karsykdommer, spesielt hjerteinfarkt.

- Den gunstige effekten av fisk med tanke på hjerte-og karsykdommer har særlig vært knyttet til økt inntak av lange flerumettede omega-3-fettsyrer (EPA, DHA). Epidemiologiske studier, kliniske forsøk, dyreforsøk og in vitro forsøk har vist at omega-3-fettsyrer beskytter mot rytmeforstyrrelser (arytmier) i hjertet, reduserer blodaggregering ved å senke dannelsen av tromboksan A2 (TXA2) og plateaktiverende faktor (PAF) og ved å øke dannelsen av prostasyklin. I tillegg senkes kjemotaktisk aktivitet av hvite blodlegemer og aktivitet av glatte muskelceller senkes noe. De marine omega-3-fettsyrene vil også forårsake vasodilatasjon, en viss blodtrykksreduksjon, redusert viskositet i blod og cellemembraner samt et fall i plasmalipider. Eikosanoider kan påvirke flere inflammasjons-relaterte prosesser, og flere studier antyder at dette kan påvirke risiko for hjerte- og karsykdommer. I en studie av Farzaneh-Far og medarbeidere fant man at inntak av omega 3-fettsyrer reduserte telomer-forkortelser over en periode på 5 år i pasienter med koronar hjertesykdom. Observasjons- og kliniske studier tyder på at det kan være en sammenheng mellom vitamin D-status og blodtrykk.

- World Cancer Research Fund konkluderer med at det er begrenset dokumentasjon for at matvarer med innhold av vitamin D (som fisk) beskytter mot tykk- og endetarmskreft, og at det er sannsynlig redusert risiko for prostatakreft ved inntak av matvarer rike på selen (som fisk). Det er mulig dokumentasjon for at matvarer med innhold av selen (som fisk) beskytter mot lungekreft, kreft i magesekk og kreft i tykk-/endetarm. I en ny rapport fra IARC konkluderes det med at det er mulig at matvarer som inneholder vitamin D (som fisk) reduserer risiko for tykk- og endetarmskreft og brystkreft.

Bestill abonnement

Antall stk

Ring for info eller bestilling 930 15 333